زمان انتخابات فدراسیون فوتبال معین شد

به گزارش مجله فروشگاهی، فدراسیون فوتبال اطلاعیه شماره یک را در مورد برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال صادر کرد.

زمان انتخابات فدراسیون فوتبال معین شد

به گزارش مجله فروشگاهی، فدراسیون فوتبال اطلاعیه ای را در مورد برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون منتشر کرد که متن اطلاعیه به توضیح زیر است:

اطلاعیه شماره 1 - مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

بدینوسیله در اجرای مفاد اساسنامه فدراسیون مقرر است، مجمع فدراسیون فوتبال با حضور اعضای مجمع برای انتخاب داوطلبان نامزدی پست های انتخابی فدراسیون در تاریخ 1398/12/25 برگزار شود.

فلذا، کلیه افراد علاقمند که دارای شرایط مشروحه ذیل می باشند، می توانند در پست های انتخابی فدراسیون ثبت نام کنند.

1. شرایط ثبت نام در پست ریاست فدراسیون طبق ماده 39 اساسنامه فدراسیون شامل:

1-1) تابعیت ایران و سکونت در ایران.

2-1) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح.

3-1) دارا بودن سن حداقل 35 سال و حداکثر 65 سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات.

4-1) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

5-1) دارا بودن حداقل 10 سال سابقه مدیریت.

6-1) در اجرای بند 3 از ماده 39 نامزدهای پست ریاست باید اسامی پیشنهادی خود برای پست های نواب رئیس را در فرم شماره 1 بصورت مکتوب ذکر کنند.

گفتنی است نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه کنند.

2. شرایط ثبت نام در سایر پست های هیات رئیسه طبق بند 4 از ماده 33 اساسنامه فدراسیون شامل:

1-2) تابعیت ایرانی و سکونت در ایران.

2-2) عدم سوء پیشینه کیفری و محرومیت اجتماعی براساس حکم قضایی و تائید مراجع ذیصلاح.

3-2) دارا بودن حداقل 35 سال تمام و حداکثر 65 سال تمام در زمان ثبت نام برای انتخابات.

4-2) دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مدیریت.

5-2) دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل آن.

3. سایر شرایط برای انتخابات بتوضیح ذیل می باشد:

1-3) طبق بندهای 1 و 2 ماده 33 اساسنامه

1-1-3) هیات رئیسه شامل 9 نفر می باشند؛

الف : رئیس فدراسیون.

ب: نایب رئیس اول.

ج : نایب رئیس دوم و رئیس کمیته مسابقات.

د : نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان.

و : پنج نفر اعضای دیگر شامل: یک نفر از بین روسای هیات های استانی، یک نفر از بین مدیران عامل باشگاه های لیگ برتر یا لیگ دسته اول و سه نفر از بین افرادی که سابقه مدیریت دارند.

2-1-3) تمامی اعضای هیات رئیسه باید توسط مجمع انتخاب یا برکنار شوند. هر یک از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات مجمع باید حداقل توسط 5 نفر و رئیس فدراسیون توسط 10 نفر از اعضای مجمع پیشنهاد شده باشند.

3-1-3) اعضای هیات رئیسه برای ثبت نام در همان پست در دوره بعدی، نیازی به اخذ تائیدیه از اعضای مجمع ندارند.

4-1-3) دوره فعالیت رئیس فدراسیون، نواب رئیس فدراسیون و اعضای هیات رئیسه چهار سال است و انتخاب مجدد آنها برای دوره های متوالی بلامانع است.

2-3) نحوه ثبت نام و آنالیز مدارک نامزدها براساس دستورالعمل ضمیمه الف اساسنامه انجام می شود.

1-2-3) مدارک داوطلبان نامزد پست های انتخابی فدراسیون بتوضیح ذیل می باشد:

الف : مدارک عمومی هر پست؛

1.اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی.

اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

دو قطعه عکس 46 با زمینه روشن.

اصل و تصویر کارت انتها خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیروهای مسلح برای آقایان.

تبصره: اصل مدارک فوق پس از تطبیق با تصویر آن در موعد مقتضی عودت می شود.

ب : مدارک اختصاصی هر پست؛

1.تکمیل فرم داوطلبی برحسب پست انتخابی.

فرم شماره 1 توسط داوطلب نامزد پست ریاست.

فرم شماره 2 توسط نواب رئیس پیشنهادی.

فرم شماره 3 توسط داوطلب نامزدی سایر پست های هیات رئیسه.

ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت:

سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیرکل در فدراسیون های ورزشی.

سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا همطراز آنها در مشاغل دولتی.

سابقه مدیرعاملی در شرکت های ثبت شده فعال در بخش خصوصی.

سابقه ریاست در هیات های فوتبال استان ها.

سابقه مدیرعاملی در باشگاه های فوتبال لیگ برتر و یا لیگ دسته اول.

2-2-3) برای پست انتخابی شرایط ذیل الذکر نیز باید رعایت شود:

داوطلبان نامزدی پست نایب رئیس سوم و رئیس کمیته بانوان فقط باید از بین بانوان باشد.

3-2-3) مدت ثبت نام 10 روز اداری از تاریخ 1398/11/8 لغایت 1398/11/20 از ساعت 9:00 الی 16:00 (به استثنای پنجشنبه ها که از ساعت 9:00 الی 13:00) مشخص می شود.

4-2-3) کلیه نامزدهای هر یک از پست های انتخابی می توانند شخصاً یا با معرفی کننده رسمی (با در دست داشتن معرفی نامه کتبی) از تاریخ1398/11/8 لغایت 1398/11/20 در روزهای اداری از ساعت 9:00 الی 16:00 (به استثنای پنجشنبه از ساعت 9:00 الی 13:00) جهت اخذ فرم داوطلب نامزدی به دبیرخانه مجمع مراجعه کنند.

در ضمنً، علاوه بر فرم داوطلبی، یک نسخه اساسنامه جهت آگاهی و بهره برداری لازم در اختیار نامزدها قرار می گیرد.

گفتنی است نامزدها می بایست شخصاً فرم های تکمیل شده را بهمراه نسخ اصل کلیه مدارک خواسته شده (مدارک عمومی و اختصاصی) تا انتها وقت اداری مورخ 1398/11/20 به دبیرخانه مجمع تحویل کنند و پس از مهر و امضاء فدراسیون رسید اخذ کنند .

نواب پیشنهادی نیز باید شخصاً جهت ارائه فرم و مدارک به دبیرخانه مجمع مراجعه کنند .

3-3) اختیارات اعضاء مجمع درخصوص فرم های پیشنهادی نامزدهای پست انتخابی:

هر یک از اعضاء مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها بتوضیح ذیل هستند :

الف: پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست (فرم شماره 4) .

ب: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس اول (فرم شماره 5) . متذکر می شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست نایب رئیس اول درصورتی قابل طرح می باشد که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی نموده باشد .

ج: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس دوم (فرم شماره 6) . متذکر می شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست نایب رئیس دوم درصورتی قابل طرح می باشد که نامزد مذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی نموده باشد .

د: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست نایب رئیس سوم(فرم شماره 7) . متذکر می شود پیشنهاد اعضاء مجمع در پست نایب رئیس سوم درصورتی قابل طرح می باشد که نامزدمذکور را فرد داوطلب پست ریاست فدراسیون ، معرفی نموده باشد .

ه: پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین روسای هیاتهای استانی (فرم شماره 8).

و : پیشنهاد یک نفر بعنوان نامزد پست هیات رئیسه از بین مدیران عامل باشگاههای لیگ برتر یا لیگ دسته یک(فرم شمار9).

ز: پیشنهاد برای 3 پست سایر اعضاء هیات رئیسه (فرم شماره 10).

علی ایحال نظر به اهمیت نقش هیات رئیسه در اداره فدراسیون و اختیار اعضاء محترم مجمع برای معرفی نامزدهای مورد نظر خود درفرم های پیش بینی شده ، می بایست شخصاً و یا با اعزام کننده رسمی (با در دست داشتن معرفی نامه کتبی) جهت دریافت اوراق مربوط به فرم های پیشنهاد نامزدها از 1398/10/30 لغایت 1398/11/7 از ساعت 9:00 الی 16:00 در روزهای اداری به دبیرخانه مجمع مراجعه کنند. انتظار می رود که با رعایت دقت و لحاظ موارد ذیل ، اقدام شایسته معمول دارند:

کلیه فرم های پیشنهادی نامزدها را به صورت دقیق و خوانا تکمیل و ضمن امضاء به مهرآن نهاد ممهور (در مورد اعضاء حقیقی فرم ها می بایست امضاء و به اثر انگشت منقوش شود) و در روزهای اداری از تاریخ 1398/11/21 لغایت 1398/11/27 از ساعت 9:00 الی 16:00 (پنجشنبه ها از ساعت 9:00 الی 13:00) مهلت دارند فرم ها را به وسیله نمابر به شماره 88611333 یا پست الکترونیکی به آدرس [email protected] ارسال و الزامی است اصل فرم ها نیز توسط عضو مجمع یا کننده رسمی وی (با ارائه معرفی نامه کتبی) مستقیماً به دبیرخانه مجمع تحویل شود و در قبال اصل فرم ها حتماً رسید اخذ شود.

هرگونه خط خوردگی، لاک گرفتگی، عدم امضا یا مهر یا اثر انگشت، عدم ارسال در زمان مقرر یا معرفی نامزدها در پستی غیر از آن سمت که ثبت نام نموده باشند موجب ابطال فرم ها خواهد شد و بدیهی است فرمهایی که ناقص باشند مورد قبول واقع نمی شوند.

این فرمها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس ازتحویل به دبیرخانه مجمع به طور محرمانه نگهداری می شوند و تحت هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

بدیهی است مسئولیت نهائی در مورد ارائه پیشنهاد ، تکمیل فرم ، مهر و امضاء و تحویل آن به دبیرخانه مجمع بعهده هریک از اعضاء مجمع خواهد بود .

نشانی دبیرخانه مجمع : تهران - خیابان شیخ بهایی شمالی - کوچه دوازده متری سوم - پلاک 4 - طبقه 3 - واحد7 غربی

ابراهیم شکوری

دبیـرمجمع و سرپرست دبیرکلی فدراسیون فـوتبال

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 14 اسفند 1398 بروزرسانی: 4 مهر 1399 گردآورنده: shop98ia.ir شناسه مطلب: 717

به "زمان انتخابات فدراسیون فوتبال معین شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "زمان انتخابات فدراسیون فوتبال معین شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید